- Advertisement -

Monthly Archives

มิถุนายน 2019

“No matter where you go there you are”

ทำให้ผมนึกถึงคำตลกร้ายภาษาอังกฤษที่ว่า "No matter where you go there you are" "ไม่ได้สำคัญว่าคุณไปที่ไหนแต่ประเด็นคือคุณอยู่ที่นั้น"